Supervisie voor teams

supervisie

Wat is supervisie?

Supervisie is een methode om met collega’s te leren van vraagstukken en successen uit de dagelijkse praktijk om zo te komen tot effectiever gedrag en functioneren. De supervisie wordt begeleid door een expert van buitenaf, een supervisor. De supervisoren van PAK organisatieontwikkeling zijn ervaren en expert op het gebied van samenwerken en leiderschap.

Supervisie behelst meer dan een “goed gesprek over het werk”. Het is reflecteren met en feedback geven naar elkaar, gericht op professionalisering, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbewaking of ontwikkeling. Het is een manier om te komen tot intercollegiale consultatie. Zo kan supervisie na verloop van tijd overgaan in intervisie, waarbij de rol van de supervisor wordt ingevuld door iemand uit de groep zelf.

Supervisie is een bijeenkomst die met regelmaat plaats vindt ten aanzien van werkproblemen. Je werkt in een leergroep bestaande uit gelijken, collega’s, binnen een gezamenlijke vastgestelde structuur die tot oplossingen probeert te komen (in de zin van gedragsverandering ten opzichte van de probleemsituatie) in een autonoom, ervaringsgericht leerproces. In die zin is supervisie anders dan coaching of een vaardigheidstraining. Bij coaching wordt in een vastgesteld aantal sessies gewerkt naar de oplossing van iemands probleem. Supervisie en intervisie hebben een continu karakter. In een vaardigheidstraining wordt een specifieke vaardigheid aangeleerd, waar in een supervisie het probleemoplossend vermogen en het vermogen om te ontwikkelen worden vergroot.

Leren van elkaars werkproblemen

Supervisie is een proces van “levend leren”, dat zich niet volgens voorgeschreven wetjes en regeltjes ontwikkelt. Het staat dicht bij de mensen die op eigen kracht, vertrouwend op elkaars deskundigheid, willen leren met en van elkaar vanuit hun ervaringen.
De belangrijkste effecten van supervisie zijn, dat men collegae leert kennen en vertrouwen, men praat met en luistert naar elkaar. Men leert van elkaars ervaringen en creativiteit. Men ondervindt collegiale ondersteuning bij het moeilijke werk, ook buiten de intervisiegroep. En men leert eigen sterke en zwakke kanten kennen en leert een gedragsrepertoire ontwikkelen dat gericht is op verandering; men krijgt inzicht in zichzelf.

Wanneer kun je het gebruiken?

Supervisie kan in uiteenlopende situaties en voor verschillende soorten vragen worden gebruikt. Enkele voorbeelden:

  • het samenwerken aan vraagstukken uit de dagelijkse praktijk;
  • het werken aan problemen die deelnemers persoonlijk aangaan;
  • het toetsen van individuele percepties van het probleem, om van daaruit het probleem te verhelderen, hanteerbaar te maken en mogelijkheden voor actie te onderzoeken;
  • het oplossen van problemen met behulp van verschillende deskundigheden en ervaringen;
  • het verwerven van inzicht in het eigen handelen en het genereren van nieuwe alternatieven.

Hoe werkt het…

De deelname aan een supervisie of intervisie is vrijwillig. De methodiek en doelen zijn helder voor iedereen. Er geldt vertrouwelijkheid en elke groep stelt zelf de regels vast. Hiermee wordt de veiligheid en ruimte gecreëerd om te experimenteren. Iedereen heeft recht op tijd, naar ieder wordt (zonder onderbrekingen) geluisterd. Men ondersteunt elkaar en daagt elkaar uit, maar er worden geen oordelen uitgesproken.

Rollen en verantwoordelijkheden

De supervisor is procesbegeleider. De procesbegeleider biedt veiligheid, evenredige verdeling van aandacht en een constructieve sfeer. Hij ondersteunt de vraaginbrenger en het leerproces van de groep en beschikt over de juiste communicatieve vaardigheden. Hij is verantwoordelijk voor de procedures, tijdsbewaking en structuur en heeft kennis van intervisiemethoden. Een supervisor van PAK organisatieontwikkeling heeft daarnaast kennis van en is vaardig in het gebruik van technieken uit de NLP, Transactionele analyse en systemisch werken.

De deelnemers nemen actief deel, luisteren naar elkaar, zijn ondersteunend en dienend aan de vraaginbrenger, groep en het proces en hebben recht op tijd en aandacht.